S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Kaj so čezmejni programi in projekti?

Čezmejno sodelovanje je v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja del skupne evropske kohezijske politike, ki podpira uravnoteženi razvoj celotne Evropske unije.

Čezmejno sodelovanje, znano tudi pod imenom INTERREG V-A, podpira sodelovanje partnerjev na nivoju regij NUTS III iz vsaj dveh različnih držav članic ob kopenskih ali morskih mejah.

Temeljni cilji čezmejnih programov sodelovanja so:

  • spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja na obmejnih območjih,
  • reševanje skupnih izzivov na področju okolja, javnega zdravja, varnosti in zaščite,
  • vzpostavitev boljših pogojev za mobilnost ljudi, blaga in kapitala.

Ti cilji spodbujajo skupen pristop k reševanju skupnih težav/izzivov na obmejnih območjih, izvajanje skupnih ukrepov in izmenjavo politik, izkušenj in znanj med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi akterji. Izzivi, s katerimi se dandanes spopadajo države članice in evropske regije, vedno pogosteje presegajo nacionalne meje in zahtevajo skupno ukrepanje.

V obdobju 2014-2020 je v Evropi v izvajanju 60 programov čezmejnega sodelovanja na notranjih mejah Evropske Unije. Na zunanjih mejah Evropske unije so v izvajanju tudi predpristopni programi IPA in sosedski programi ENI.

Na čezmejnih programih je 80 % sredstev osredotočenih na največ štiri tematske cilje. Izbor prioritet in specifični cilji v posameznih programih temeljijo na strategiji Evropa 2020 in Teritorialni agendi 2020. Pri oblikovanju strategij programov sodelovanja so bile upoštevane potrebe, izzivi in razvojni potenciali, opredeljeni v okviru teritorialnih analiz, ki vključujejo tudi študije o prednostih, slabostih, priložnostih in nevarnostih posameznih programskih območij.

Za vse programe evropskega teritorialnega sodelovanja je v programskem obdobju 2014-2020 namenjenih skupaj skoraj 8,95 milijard EUR sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), od tega za čezmejne programe okoli 6,6 milijarde EUR. Delež dodeljenih sredstev programom ETS je 2,75% od skupne vrednosti sredstev namenjenih za izvajanje evropske kohezijske politike.

Sredstva ESRR za čezmejne projekte se dodeljujejo preko javnih razpisov. Stopnja sofinanciranja iz sredstev ESRR je največ 85 % upravičenih stroškov. Sredstva razpisujejo organi upravljanja, ki so odgovorni za izvajanje programov. Najvišje telo odločanja na programih predstavljajo Skupni odbori za spremljanje posameznega programa. Na podlagi načela vodilnega partnerstva vodilni partner prevzame odgovornost za izvedbo projekta v celoti in v imenu projektnega partnerstva z Organom upravljanja podpiše pogodbo za sofinanciranje projekta.