S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Navodila organa upravljanja

Naziv Navodil*
Datum objave
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 verzija 1.12 (word)
5. 3. 2021
Navodila organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014-2020, verzija 2.00 (word)
20. 3. 2018
Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, verzija 1.13 (word)
16. 1. 2023
Navodila organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 programsko obdobje 2014-2020, verzija 6.0 (word)
Priloge Navodil organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013 za programsko obdobje 2014-2020, verzija 6.0, Priloga 1 (word), Priloga 2 (word) in Priloga 3 (word)
4. 3. 2022
4. 3. 2022
Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.2 (word)
22. 2. 2021
Navodila organa upravljanja o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega organa v programskem obdobju 2014-2020 (word)
17. 9. 2015
Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične podpore operativnega programa evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020 - verzija 1.07 (word)
1. 9. 2021
Navodila organa upravljanja in organa za potrjevanje Za spremljanje izvajanja operativnega programa z informacijskimi sistemi MFERAC, ISARR2 in RIS ECA, verzija 1.10 (word)
12. 12. 2016
Smernice OU za integracijo načel enakosti spolov, enakih možnosti, nediskriminacije in dostopnosti za invalide pri izvajanju, spremljanju, poročanju in vrednotenju EKP v programskem obdobju 2014-2020 (word)
5. 2. 2016
Strategija OU za boj proti goljufijam Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014-2020, verzija 7.0 (word)
30. 3. 2023
Navodila OU za poročanje in spremljanje nepravilnosti s sredstvi evropske kohezijske politike Cilja Naložbe za rast in delovna mesta za programsko obdobje 2014-2020, verzija 3.0 (word) in Priloge (word)
12. 11. 2018
Izjava o politiki na področju boja proti goljufijam (word)
14. 3. 2016
Priročnik organa upravljanja za upravljanje s sredstvi evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014 – 2020, verzija 1.03 (word)
15. 2. 2022
Priporočilo organa upravljanja za uporabo orodja ARACHNE v sistemu izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020 cilja Naložbe za rast in delovna mesta, verzija 2.0 (word) verzija 1.0 (word)

Priročnik Arachne

 19. 10. 2018
Smernice organa upravljanja za opredelitev občutljivih delovnih mest, verzija 1.0 (word)
 16. 3. 2018
Navodila organa upravljanja za zaključevanje operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 za cilj Naložbe za rast in delovna mesta, verzija 2.00 (word)
26. 5. 2023
  •  Opomba: Navodila v Word obliki so vam v pomoč, v kolikor jih želite kopirati, morate ohraniti vse informacije v obliki in vsebini kot je v podpisanih Navodilih.

Povezava do pojasnil, mnenj in tolmačenj v povezavi z izvajanjem evropske kohezijske politike 2014-2020

Operativni program za izvajanje evropske  kohezijske politike v obdobju 2014-2020 uporablja ARACHNE orodje za ocenjevanje tveganj.

 

Predstavitve Navodil 2014-2020

 

Navodila Evropske komisije

Naziv Navodil Datum objave
SMERNICE ZA PREJEMNIKE sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter s tem povezanih instrumentov EU 
2014
Smernice o poenostavljenih možnostih obračunavanja stroškov      
Maj 2021 
Obvestilo EK št. 2022/C 474/01 z dne 14. 12. 2022 "Smernice o zaključku operativnih programov, sprejetih za pomoč iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (2014–2020)"
December 2022
COMMISSION NOTICE Guidelines on the closure of operational programmes adopted for assistance from the European Regional Development Fund, the European Social Fund, the Cohesion Fund and the European Maritime and Fisheries Fund and cross-border cooperation programmes under the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA II) (2014-2020) (v angleškem jeziku)
December 2022
Smernice za spremljanje in vrednotenje za Evropski socialni sklad
Avgust 2018
Smernice za spremljanje in vrednotenje za Evropski sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad
September 2018