S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Lažji dostop do virov financiranja podjetjem

Lažji dostop do virov financiranja podjetjem

SID banka v okviru Sklada skladov omogoča podjetjem uporabo evropskih kohezijskih sredstev za namene financiranja trajnostne rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja. Sredstva so namenjena za področja raziskav, razvoja in inovacij, krepitve konkurenčnosti gospodarstva, predvsem malih in srednje velikih podjetij (MSP), energetske učinkovitosti in urbanega razvoja. SID banka je do sedaj uspešno črpalae tranši kohezijskih sredstev v skupni višini 126,5 milijona evrov. Od pričetka prvih financiranj konec decembra 2018 do konca marca 2020 so SID banka in finančni posredniki s finančnimi instrumenti, katerim so bila poleg kohezijskih sredstev dodana še sredstva finančnih posrednikov, sklenili 2.431 kreditnih pogodb za več kot 97 milijonov evrov in s tem omogočili realizacijo številnih projektov oz. naložb

Za še lažji dostop do virov financiranja bo podjetjem na trg plasiran nov finančni instrument – prvovrstne, brezpogojne portfeljske garancije v višini 61,9 milijona evrov jamstvene kvote, v okviru katerih bo preko finančnih institucij (preko javnega poziva so bile izbrane Delavska hranilnica, Nova Ljubljanska banka, Primorska hranilnica Vipava) možno financirati samostojne podjetnike, mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP). Podjetjem je na ta način omogočen dostop do ugodnih virov financiranja z brezplačnim jamstvom SID banke. Preko sodelujočih bank in hranilnic bodo lahko MSP-ji pridobili sredstva, ki jih namenijo za:

  • naložbe in tekoče poslovanje pri krepitvi splošnih dejavnosti podjetja ter izvedbo novih projektov, preboju na nove trge, ali nove dosežke, ki prispevajo k izboljšanju konkurenčnosti podjetja ter k ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest pri čemer bodo prispevala tudi k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Portfeljske garancije bodo podjetjem omogočale do 10-letne  kredite v višini od 30.000 evrov do 10 milijonov evrov ter obenem zagotavljale ugodnejše pogoje zadolževanja. SID banka bo namreč kot izvajalka finančnih instrumentov zagotovila delno, do 62,5 % kritje tveganja izgube iz naslova kreditov danim podjetjem, kar bo ugodno vplivalo na višino obrestne mere in znižalo zahtevana zavarovanja za pridobitev kreditov po pogojih instrumentov. Prav tako bodo portfeljske garancije za vse sodelujoče banke oziroma hranilnice in podjetja brezplačne, saj ne bodo obračunane premije ali druga nadomestila stroškov.

SID banka je sicer v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) razvila prilagojene programe posojil, ki končnim prejemnikom (start up podjetjem, samostojnim podjetnikom, malim in srednje velikim podjetjem, socialnim podjetjem, velikim podjetjem ter občinam in zadrugam) omogočajo lažjo uporabo sredstev in njihovo realizacijo za namene razvojnih projektov in rast poslovanja. Tako se v okviru Sklada skladov izvajajo naslednji finančni instrumenti:

  • mikroposojila za s.p.-je, zagonska, mikro in mala podjetja, ki jih lahko prejmejo preko Slovenskega podjetniškega sklada in Primorske hranilnice Vipava;
  • posojila za raziskave, razvoj in inovacije za s.p.-je, zagonska, mala in srednje velika podjetja, velika podjetja ter zadruge, ki jih lahko prejmejo preko Sberbank in Gorenjske banke ali neposredno preko SID banke;
  • posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb za osebe ožjega in širšega javnega sektorja ter ESCO podjetja, ki jih lahko prejmejo neposredno preko SID banke) ter
  • posojila za financiranje projektov urbanega razvoja za mestne občine, občinske javne stanovanjske sklade ter druge pravne osebe javnega ali zasebnega prava, ki upravljajo s stavbami in/ali z javnimi površinami, ki so tudi na voljo preko SID banke.
  • lastniško in kvazi lastniško financiranje za mikro in mala podjetja oblikovana kot delniška družba, družbe z omejeno odgovornostjo ali komanditne družbe, ki so na voljo preko Slovenskega podjetniškega sklada, in sedaj tudi
  • brezpogojne portfeljske garancije, v okviru katerih bo preko finančnih institucij možno financirati samostojne podjetnike, mikro, mala in srednje velika podjetja.

Več o finančnih instrumentih

Deli to novico z ostalimi