S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Tukaj smo za vas


 

Zvonko Černač

minister

Minister

Zvonko Černač, rojen 23. septembra 1962, je leta 1987 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in pridobil naziv univerzitetni diplomirani pravnik.

Po končanem šolanju se je najprej zaposlil pri sindikatih, po prvih demokratičnih volitvah pa je kot član izvršnega sveta Občine Postojna vodil področje upravnih notranjih zadev. Poklicno pot je nadaljeval v gospodarstvu, in sicer je bil dve leti pomočnik direktorja in vodja splošne službe v podjetju Postojnska jama, nato pa je za dobro leto prevzel naloge v. d. direktorja novoustanovljenega javnega zavoda Kobilarna Lipica. Po odhodu iz Lipice je do izvolitve v Državni zbor leta 2004 vodil Stanovanjski sklad občine Postojna.

V letih 2005–2011 je bil tudi nepoklicni podžupan občine Postojna, pristojen za komunalno in širšo družbeno infrastrukturo. Po prvem poslanskem mandatu (2004–2008) je bil poslanec še dvakrat (2008–2011, 2011–2014), vmes pa je v času druge Janševe vlade (2012–2013) vodil Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Kot poslanec je bil član različnih parlamentarnih odborov, predsednik KNOVS, predsednik preiskovalne komisije in član ustavne komisije. 

Pred vnovično izvolitvijo v Državni zbor leta 2018 je opravljal samostojno podjetniško dejavnost. V zadnjem sklicu Državnega zbora je bil imenovan za predsednika odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Bil je tudi član odbora za infrastrukturo in prostor, komisije za nadzor javnih financ, komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter nadomestni član v preiskovalni komisiji. V okviru strokovnega sveta SDS vodi odbor za infrastrukturo in prostor.

 

 

mag. Monika Kirbiš Rojs

državna sekretarka
Vodja Urada za kohezijsko politiko - po pooblastilu

Državna sekretarka

Mag. Monika Kirbiš Rojs, rojena 4. avgusta 1978, je leta 2002 diplomirala na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Študij je nadaljevala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2005 pridobila naziv magistrica ekonomskih znanosti.

Svojo poklicno pot je začela leta 2002 na Ministrstvu za finance kot svetovalka na področju zakladništva in jo nadaljevala v Novi ljubljanski banki. Nato se je leta 2006 zaposlila v Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, kjer je med drugim vodila Urad za kohezijsko politiko. Sledila je zaposlitev v Mestni občini Maribor. Tam je od leta 2009 do 2012 kot vodja Službe za razvojne projekte in investicije skrbela tudi za pridobivanje evropskih sredstev in izvajanje razvojnih projektov.

Februarja 2012 je bila imenovana za državno sekretarko na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Pristojna je bila za področja evropske kohezijske politike, evropskega teritorialnega sodelovanja, regionalnega razvoja in razvojnega načrtovanja.

Po prenehanju mandata funkcije državne sekretarke je v začetku leta 2014 na Občini Slovenska Bistrica prevzela vodenje Oddelka za gospodarstvo. Bila je tudi direktorica Razvojnega informacijskega centra Slovenska Bistrica.

Vlada RS jo je 14. marca 2020 imenovala za državno sekretarko v Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Urad za kohezijsko politiko

V Uradu za kohezijsko politiko smo odgovorni za učinkovito in pravilno upravljanje izvajanja enega od ciljev evropske kohezijske politike, tj. cilj naložbe za rast in delovna mesta v Sloveniji. Skrbimo za vzpostavitev sistema izvajanja, pripravo in usklajevanje izvedbenih dokumentov na tem področju. Na podlagi vlog, ki jih pripravljajo ministrstva in Združenje mestnih občin Slovenije kot posredniški organi, odločamo o sofinanciranju posameznih javnih razpisov, projektov ali programov.

Sodelujemo pri pogajanjih za oblikovanje zakonodajnega okvira ter pri pripravi in usklajevanju programskih dokumentov za programsko obdobje. Usklajujemo tudi pripravo letnih poročil o izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike med letoma 2014 in 2020 za Evropsko komisijo. Usmerjamo delo odbora za spremljanje in pripravljamo gradiva za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa. Spremljamo in nadziramo izvajanje kohezijske politike po ministrstvih, vladnih službah in drugih organih, vključenih v izvajanje. Z namenom ustreznega in poenotenega delovanja izdajamo navodila za uresničevanje te politike. Zagotavljamo ustrezno informacijsko podporo za izvajanje evropske kohezijske politike. Sodelujemo pri vzpostavitvi in delovanju elektronskega sistema za prenos podatkov med informacijskimi sistemi, ki podpirajo izvajanje evropske kohezijske politike (e-MA, MFERAC in e-CA) in so potrebni za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje izvajanja projektov in nadzor nad njim. Skrbimo za nemoteno delovanje infrastrukture, na podlagi katere deluje informacijski sistem e-MA. Pripravljamo četrtletna poročila o koriščenju sredstev evropske kohezijske politike, ki so poslana vladi in pristojnemu odboru Državnega zbora.

 

Sektor za načrtovanje in razvoj

01 400 36 82

[email protected]

Sektor za sklade

01 400 36 82

[email protected]

Sektor za informacijsko podporo

01 400 36 82

[email protected]


 

Rok Zupančič

Kabinet ministra

Kabinet ministra

V Kabinetu ministra opravljamo strokovne, organizacijske, svetovalne in usklajevalne naloge za ministra. Načrtujemo, organiziramo in usklajujemo delo med organizacijskimi enotami v vladni službi ter spremljamo izvajanje nalog. Usklajujemo tudi delo med vladno službo in organi, ki delujejo na področjih, za katera smo pristojni.


 

mag. Petra Potrpin Bertole

Vodja Službe Organa upravljanja

Služba Organa upravljanja

Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pri izvajanju evropske kohezijske politike deluje kot organ upravljanja Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS), vzpostavljenih za doseganje cilja naložbe za rast in delovna mesta. Slovenija zaveze za doseganje tega cilja opredeljuje v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014­–2020.

V Sloveniji je za izvajanje evropskih in infrastrukturnih skladov odgovoren minister, pristojen za strateške projekte, razvoj in kohezijo, aktivnosti organa upravljanja pa vodi direktor Urada za kohezijsko politiko, ki je neposredno odgovoren ministru. V Službi organa upravljanja izvajamo naloge splošnega upravljanja za uresničevanje ciljev evropske kohezijske politike, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda Evropske unije. Spremljamo sistem upravljanja in nadzora ter redno poročamo Evropski komisiji in drugim deležnikom. Skrbimo za finančno upravljanje, usklajujemo in spremljamo domače in tuje revizije sistema upravljanja ter posameznih projektov in programov. Pripravljamo spremembe in dopolnitve programskih dokumentov, ki se nanašajo na upravljanje sredstev evropske kohezijske politike ter gradiva za seje odbora za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.


 

Tanja Rener

Vodja Sektorja za evropsko teritorialno sodelovanje

Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje

Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje izvaja naloge organa upravljanja s podporo skupnega tehničnega sekretariata za programe čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško, naloge nacionalnega organa za čezmejne, transnacionalne in medregionalne programe v pristojnosti Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter naloge upravljanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP (Evropski gospodarski prostor).

Izvajanje Interreg programov, sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je namenjeno krepitvi čezmejnega, medregionalnega in transnacionalnega sodelovanja na številnih področjih, tako na notranjih kot tudi na zunanjih mejah EU. V programskem obdobju 2014–2020 Slovenija sodeluje v štirih čezmejnih programih (Slovenija-Avstrija, Slovenija-Madžarska, Slovenija-Hrvaška in Italija-Slovenija) in petih transnacionalnih programih (Območje Alp, Srednja Evropa, Mediteran, Podonavje in Jadransko-jonski program (ADRION).

Izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP je namenjeno zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik ter krepitvi dvostranskih odnosov med državami donatoricami (Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom) in državami upravičenkami. V Sloveniji se v programskem obdobju 2014-2021 izvaja v okviru dveh programov (Program izobraževanje – krepitev človeških virov in Program blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje), sredstva pa so namenjena tudi skladu za bilateralne odnose.

Oddelek za čezmejne programe

01 400 34 43

[email protected]

Oddelek za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme 01 400 33 46

 


 

mag. Maja Martinšek

Vodja Sektorja za kontrolo

Sektor za kontrolo

V Sektorju za kontrolo smo zadolženi za sistem preverjanj v okviru izvajanja evropske kohezijske politike in drugih finančnih mehanizmov. Preverjanja, ki se izvajajo administrativno in na kraju samem, obsegajo pregled upravičenosti izdatkov na projektih in programih, skladnosti s pravili Evropske unije, programskimi pravili in nacionalnimi pravili. Preverja se tudi morebitno dvojno financiranje. 

V oddelku za kontrolo Cilja 1 - Naložbe za rast in delovna mesta skrbimo za učinkovit sistem preverjanj v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020. Spremljamo in nadziramo izvajanje preverjanj po ministrstvih, vključenih v izvajanje evropske kohezijske politike.

V oddelku za kontrolo Cilja 2 - Evropsko teritorialno sodelovanje smo zadolženi za opravljanje prvostopenjske kontrole slovenskih upravičencev v okviru programov evropskega teritorialnega sodelovanja, programov Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora.

Oddelek za kontrolo Cilj 1

01 400 37 73

[email protected]

Oddelek za kontrolo Cilj 2

01 400 34 82

[email protected]

 
 
 
 

Klavdija Operčkal

Vodja Sektorja za mednarodne dejavnosti, informiranje, odnosi z javnostmi

Sektor za mednarodne dejavnosti, informiranje, odnosi z javnostmi

V Sektorju za mednarodne dejavnosti, informiranje in odnose z javnostmi zagotavljamo strateško načrtovanje komuniciranja in promocij evropske kohezijske politike, izvajamo aktivnosti odnosov z javnostmi in mednarodne dejavnosti.

Vodimo in usklajujemo komunikacijske in promocijske projekte, načrtujemo in upravljamo projekte spletnega in digitalnega komuniciranja v povezavi s komunikacijskimi projekti in promocijsko-informativnimi kampanjami za potrebe evropskih skladov in evropske kohezijske politike v Sloveniji. Pripravljamo usmeritve za komuniciranje in izvedbo promocijskih aktivnosti upravičencev evropske kohezijske politike. Obveščamo javnost in medije o delu in odločitvah organa upravljanja, pripravljamo sporočila za javnost, zagotavljamo odgovore na vprašanja novinarjev, partnerjev in splošne javnosti o evropski kohezijski politiki. Načrtujemo in upravljamo vsebine na spletnem mestu evropskasredstva.si ter na pripadajočih družbenih omrežjih. Skrbimo za razvoj in upravljanje celostne grafične podobe evropske kohezijske politike v Sloveniji ter za pravilno uporabo znamke in njenih elementov. Urejamo in izdajamo mesečni informator Vizija kohezija ter skrbimo za ažurno vsebinsko odzivnost virtualne kohezijske svetovalke Eme.

V okviru aktivnosti s področja mednarodnih dejavnosti večji delež obsegajo EU zadeve, povezane s področjem kohezijske politike in razvoja. V okviru koordinacije EU zadev koordiniramo pripravo stališč ter usmeritev za Veleposlaništvo Slovenije pri EU, katerega zaposleni Slovenijo zastopajo na delovnih telesih Sveta EU, v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve. V Sektorju prav tako potekajo ključne aktivnosti vladne Službe v okviru projekta PSEU 2021. Sektor nudi podporo vodstvu Službe na področju mednarodnega sodelovanja in zadev.