S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Aktualni razpisi

Seznam aktualnih razpisov programskega obdobja 2014-2020

Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, šolstvo povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja Posamezniki, ki so pred programom imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj in/ali ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program 6.675.453,74 do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018 23. 6. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019 Operativni program EKP 2014-2020 energetske prenove stavb zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, oziroma zanje pristojno resorno ministrstvo 14.117.647,00 4.rok - 20. 9. 2017 in skrajni rok 23. 10. 2017 9. 4. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019 Operativni program EKP 2014-2020 energetska prenova stavb zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje osebe ožjega javnega sektorja 7.647.059,00 4. rok 20. 9. 2017, 5. rok 23. 10. 2017 in skrajni rok 18. 12. 2017 9. 4. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo "Spodbude za trajno zaposlovanje mladih" Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter smo vam jih predlagali za vključitev. Delodajalci 27.700.000,00 12. 4. 2017 od 10.00 in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45 5. 4. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Javni razpis - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov. Visokošolski zavodi 2.116.114,00 2. rok: 25. 10. 2017 do 16. ure 31. 3. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn Operativni program EKP 2014-2020 Energetika dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 4.000.000,00 Prvi rok 28. 9. 2017 in drugi rok 26. 1. 2018 27. 3. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, šolstvo Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. dijaki 3.600.000,00 EUR 15. 6. 2017 - 20. 9. 2017 26. 1. 201
SPIRIT Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1« Operativni program EKP 2014-2020 MSP Sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje MSP 1.050.000,00 četrto odpiranje: 15. 5. 2019 12. 12. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda Program razvoja podeželja 2014-2020 Gozdarstvo Podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v zasebni in javni lasti. 700.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 4. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Gradnja, rekonstrukcija in priprava gozdnih vlak. Namen razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma; agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti. 3.000.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 9. 5. 2016
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 usposabljanje Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja Delodajalci; Ciljne skupine brezposelnih: starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni), stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. 7.370.000,00 30. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev 17. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. Javni razpis - Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni Operativni program Razvoj podeželja 2014-2020 likalni trgi in promocijske dejavnosti na lokalni ravni horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja kmetijskih gospodarstev in posrednikov, ki izvajajo odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu ter s tem povezanih promocijskih dejavnosti partenrstvo 1.800.000,00 29. 9. 2017 8. 6. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani Operativni program EKP 2014-2020 diverzifikacija kemtijskih dejavnosti Spodbujanje projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva z namenom preučitve možnosti izvajanja teh aktivnosti na kmetiji. partnerstvo 1.000.000,00 29. 9. 2017 8. 6. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2017 Operativni program EKP 2014-2020 iniciativa EUREKA S spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte, v obliki subvencije za raziskovalno - razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi, ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru podjetja 5.282.528,69 9. 10. 2017 3. 7. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« Operativni program EKP 2014-2020 raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije Podjetja in konzorciji podjetij 74.200.000,00 1. rok: 26. 9. 2017, 2. rok: 11. 5. 2018, 3. rok: 24. 9. 2019 3. 7. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 Operativni program EKP 2014-2020 daljinsko ogrevanje finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 8.000.000,00 Do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018; 1. rok - 03. 8. 2017 in nadalje vsak prvi delovni četrtek v mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018 3. 7. 2017
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška Program sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška Razvoj trajnostnega, varnega in živahnega obmejnega območja s spodbujanjem pametnih pristopov k ohranjanju, mobilizaciji in upravljanju naravnih in kulturnih vrednot v korist ljudi, ki živijo in delajo ali obiskujejo območje Aktivno ohranjanje dediščine preko trajnostnega turizma; Zaščita in obnova biotske raznovrstnosti in spodbujanje eko-sistemskih storitev; Krepitev partnerstev med javnimi organi in deležniki za zdrava, varna in dostopna čezmejna območja Lokalni, regionalni in nacionalni organi (npr. občine, regije...), Neprofitne organizacije, ustanovljene po javnem ali zasebnem pravu – pravne osebe, ki delujejo na področju kulturne ali naravne dediščine, razvoja trajnostnega turizma ali sorodnih storitev (npr. muzeji, organi upravljanja območij Natura 2000 in zavarovanih območij, regionalne razvojne agencije, organizacije za upravljanje turističnh destinacij, nevladne organizacije, društva...); Mala in srednje velika podjetja 33.087.636,00 3. rok - 27. 9. 2017 ob 12. uri 18.1.2016
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019 Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje sofinanciranje stroškov aktivnosti krožnega zaposlovanja Šole 719.017,50 30. 6. 2019 10. 7. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja OP Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 Morski gospodarski ribolov naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča 2.400.000,00 22. 9. 2017 10. 7. 2017
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska razvoj čezmejnega območja razvoj produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, program pa bo spodbujal tudi sodelovanje med javnimi in nevladnimi organizacijami za razvoj skupnih rešitev na področju varstva okolja, zdravstvenih in socialnih storitev, zaposlovanja in kulture ter pomagal izboljšati institucionalno sposobnost organizacij, ki bodo vključene v program lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije; podjetja v državni lasti; nevladne organizacije; neprofitne organizacije; turistična društva; organizacije za upravljanje turističnih destinacij; cerkvene institucije/organizacije na Madžarskem; zbornice in strokovna združenja; EZTS; izobraževalne ustanove; zdravstvene ustanove; uradi za zaposlovanje; kulturne institucije in organizavcije; akterji na področju preprečevanj tveganj in obvladovanja izrednih razmer 13.295.015,00 14. 11. 2017 do 12. ure 17. 7. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Turizem Oblikovanje turističnih produktov oz. storitev in njihovo trženje ter promocija gospodarske družbe in samostojni podjetniki 8.087.984,89 25. 9. 2017 do 12:00 4. 8. 2017
SPIRIT Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti spodbujanje naložb podjetij v RRI mikro, mala in srednje velika podjetja 17.075.000,00 1. rok: 29.9. 2017, 2. rok: 12.9. 2018, 3. rok: 12.9. 2019 4. 8. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019 Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Delodajalci 50.000.000,00 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019 17. 8. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo Operativni program EKP 2014-2020 izobraževanje posodobiti učna okolja, uvajati nove pristope in pedagoške prakse tudi z vključevanjem novih tehnologij, ki bodo zagotavljali dvig splošnih kompetenc otrok, učencev in dijakov v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, še posebej na področju kulturne zavesti in izražanja. vrtci, osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in strokovne šole, javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI in javni raziskovalni zavod s področja vzgoje in izobraževanja 1,125.000,00 26. 9. 2017 do 12:00 21. 8. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 Operativni program EKP 2014-2020 kmetijska gospodarstva naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji 10.000.000,00 29. 11. 2017 30. 8. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja Operativni program EKP 2014-2020 predelava, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov zboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom 10.000.000,00 30. 11. 2017 30. 8. 2017
Slovenski regionalno razvojni sklad Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 Operativni program EKP 2014-2020 dodeljevanje posojil dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost, nevladne organizacije, grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status, javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja, samoupravne narodne skupnosti 5.000.000,00 do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 15. 12. 2017 30. 8. 2017
SPIRIT Slovenija Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2017-2018 Operativni program EKP 2014-2020 elektronsko poslovanje sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi MSP 2.500.000,00 2. 10. 2017 1. 9. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis razpis za sofinanciranje projektov "razvoj in izvajanje prehoda mladih s posebnimi potrebami na trg dela" Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje s celostnim pristopom in sistematičnimi projektnimi vsebinami vplivati na večjo socialno vključenost mladih s posebnimi potrebami ter prispevati k oblikovanju enotnega podpornega okolja kot vmesnika med šolo in trgom dela za opolnomočeni vstop ciljne skupine na trg dela. nacionalno projektno partnerstvo 4.200.000,00 2. 10. 2017 do 15. ure 5. 9. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom PUD Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 spodbude delodajalcem, izobraževanje praktično usposabljanje z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju in študente višjih strokovnih šol šole 4.088.285,60 13. 10. 2017 do 23:59 15. 9. 2017