S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Aktualni razpisi

Seznam aktualnih razpisov programskega obdobja 2014-2020

Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, šolstvo povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja Posamezniki, ki so pred programom imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj in/ali ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program 6.675.453,74 do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018 23. 6. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019 Operativni program EKP 2014-2020 energetska prenova stavb zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje osebe ožjega javnega sektorja 7.647.059,00 skrajni rok 18. 12. 2017 9. 4. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo "Spodbude za trajno zaposlovanje mladih" Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter smo vam jih predlagali za vključitev. Delodajalci 27.700.000,00 12. 4. 2017 od 10.00 in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45 5. 4. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn Operativni program EKP 2014-2020 Energetika dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 4.000.000,00 drugi rok 26. 1. 2018 27. 3. 2017
SPIRIT Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1« Operativni program EKP 2014-2020 MSP Sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje MSP 1.050.000,00 četrto odpiranje: 15. 5. 2019 12. 12. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda Program razvoja podeželja 2014-2020 Gozdarstvo Podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v zasebni in javni lasti. 700.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 4. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Gradnja, rekonstrukcija in priprava gozdnih vlak. Namen razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma; agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti. 3.000.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 9. 5. 2016
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 usposabljanje Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja Delodajalci; Ciljne skupine brezposelnih: starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni), stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. 7.370.000,00 30. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev 17. 7. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« Operativni program EKP 2014-2020 raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije Podjetja in konzorciji podjetij 74.200.000,00 2. rok: 11. 5. 2018, 3. rok: 24. 9. 2019 3. 7. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 Operativni program EKP 2014-2020 daljinsko ogrevanje finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 8.000.000,00 Do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018; 1. rok - 03. 8. 2017 in nadalje vsak prvi delovni četrtek v mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018 3. 7. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019 Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje sofinanciranje stroškov aktivnosti krožnega zaposlovanja Šole 719.017,50 30. 6. 2019 10. 7. 2017
SPIRIT Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti spodbujanje naložb podjetij v RRI mikro, mala in srednje velika podjetja 17.075.000,00 2. rok: 12.9. 2018, 3. rok: 12.9. 2019 4. 8. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019 Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Delodajalci 50.000.000,00 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019 17. 8. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 8. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2017 Operativni program EKP 2014-2020 kmetijska gospodarstva naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in opravlja kmetijsko dejavnost v Republiki Sloveniji 10.000.000,00 29. 11. 2017 30. 8. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za kmetije, samostojne podjetnike posameznike ter mikro, mala in srednja podjetja Operativni program EKP 2014-2020 predelava, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov zboljšanje konkurenčnosti živilsko predelovalne panoge in dvig dodane vrednosti kmetijskim proizvodom 10.000.000,00 30. 11. 2017 30. 8. 2017
Slovenski regionalno razvojni sklad Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 Operativni program EKP 2014-2020 dodeljevanje posojil dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost, nevladne organizacije, grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status, javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja, samoupravne narodne skupnosti 5.000.000,00 do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 15. 12. 2017 30. 8. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Operativni program EKP 2014-2020 Trajnostna mobilnost sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti občine z mestnimi območji 20.037.309,54 1. rok: 23. 11. 2017, 2. rok: 6. 3. 2018. morebitni 3. rok: 5. 6. 2018 2. 10. 2017
ZMOS Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN Operativni program EKP 2014-2020 trajnostna mobilnost projekti vozlišč parkiraj in presedi (P+R) in projekti za razvoj kolesarske infrastrukture. mestne občine 12.517.690,00 27. 11. 2017 6. 10. 2017
Ministrstvo za zdravje Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih Operativni program EKP 2014-2020 Zdravje sofinanciranje nadgradenj in razvoja preventivnih programov ter njihovega izvajanja v primarnem zdravstvenem varstvu in pripadajočih lokalnih skupnostih v 25 zdravstvenih domovih v Sloveniji ter sofinanciranje investicij za pridobitev ustreznih prostorskih kapacitet za izvajanje dejavnosti zdravstveni domovi in občine 16.998.040,00 20. 11. 2017 do 10.00 16. 10. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij Operativni program EKP 2014-2020 kmetijstvo podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij. nosilec kmetije, ki je vpisana v RKG 20.000.000,00 31. 1. 2018 23. 10. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture OP ESPR 2014-2020 ribiški proizvodi dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v nove obrate in povečevanje ter posodabljanje obstoječih obratov za predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture. pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost predelave in konzerviranja rib rakov in mehkužcev 3.066.284,00 12. 12. 2017 23. 10. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prehod na okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura OP ESPR 2014-2020 ekološka akvakultura Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so nadomestila, ki so namenjena spodbujanju preusmeritve iz konvencionalne akvakulture v ekološko akvakulturo. pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 133.333,00 12. 12. 2017 23. 10. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo OP ESPR 2014-2020 Okoljska akvakultura dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v okoljsko vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 1.837.342,00 12. 12. 2017 23. 10. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Produktivne naložbe v klasično akvakulturo OP ESPR 2014-2020 klasična akvakultura dodelitev nepovratnih sredstev za naložbe v klasično vzrejo vodnih organizmov, naložbe v nove obrate akvakulture ter naložbe v povečanje in posodabljanje obstoječih obratov akvakulture pravne ali fizične osebe, ki imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov 3.374.774,00 12. 12. 2017 23. 10. 2017
SPIRIT Slovenija Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. mikro, mala in srednje velika podjetja 1.500.000,00 7. 12. 2017 in 22. 2. 2018 27. 10. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov »Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Socialna vključenost Razvoj in izvajanje programov socialne aktivacije pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji 1.953.000 11.12.2017 do 15:00 3. 11. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis »Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, podjetništvo, kompetence Spodbujanje podjetnosti v gimnazijah Gimnazije, visokošolski zavodi, zbornice, NVO, javne raziskovalne organizacije, javni zavodi 2.700.000 04.12.2017 do 12:00 3. 11. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehniologijo Dostop do zaposlitev preko socialne ekonomije Operativni program EKP 2014-2020 Socialna ekonomija Podpreti en projekt v posamezni kohezijski regiji Slovenije (tj. vzhodni in zahodni regiji), ki bo vsaka tvorila transnacionalno partnerstvo z vsaj še enim partnerjem iz države članice Evropske unije (v nadaljevanju: EU). Izbrani prijavitelj bo skupaj s tujim partnerjem ali partnerji analiziral obstoječe stanje, potenciale in dobre prakse na področju zadružništva za prekarne delavce v Sloveniji in vsaj še eni državi članici EU (predvidoma v tisti, iz katere bo prihajal partner) ter oblikoval zadružni model, ki bo prekarnim delavcem omogočil dostojno zaposlitev, opolnomočenje in povečal njihovo socialno vključenost. transnacionalna projektna partnerstva, ki jih oblikujejo prijavitelj iz Slovenije, ki morajo biti nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo na področju socialne ekonomije in partner ali partnerji iz držav članice EU 195.402,00 4. 12. 2017 13. 11. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Javni razpis Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju Operativni program EKP 2014-2020 mladinsko delo spodbude za zaposlitev, namenjene povečevanju zaposljivosti mladih iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih mladih na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju organizacija, ki ima na dan objave javnega razpisa status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju v skladu z ZJIMS 1.554.000,00 1. 12. 2017 18. 11. 2017
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehniologijo Drugo povabilo razvojnim svetom regij za dopolnitev dogovora za razvoj regije Operativni program EKP 2014-2020 razvoj regij izvedba postopka dopolnitve dogovorov in izvedba postopka priprave dogovorov za razvojne regije regionalne razvojne agencije 418.860.000,00 15. 1. 2018 18. 11. 2017
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2018« Operativni program EKP 2014-2020 področje kulture vzpostavitev podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenega k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti oseb iz ciljne skupine, predvsem z vključevanjem v kulturne programe in kulturne projekte izvajalcev na področju kulture. nevladne kulturne organizacije, javni zavodi, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, in javne agencije, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji 446.980,00 10. 1. 2018 24. 11. 2017
SPIRIT Slovenija Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018« Operativni program EKP 2014-2020 mednarodni sejmi v tujini Uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji 1.900.000,00 Predvidena dva roka: 1. rok: 5. 1. 2018 in 2. rok: 15. 5. 2018 24. 11. 2017