S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Aktualni razpisi

Seznam aktualnih razpisov programskega obdobja 2014-2020

Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, šolstvo povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja Posamezniki, ki so pred programom imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj in/ali ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program 6.675.453,74 do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018 23. 6. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo "Spodbude za trajno zaposlovanje mladih" Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter smo vam jih predlagali za vključitev. Delodajalci 27.700.000,00 12. 4. 2017 od 10.00 in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45 5. 4. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn Operativni program EKP 2014-2020 Energetika dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 4.000.000,00 drugi rok 26. 1. 2018 27. 3. 2017
SPIRIT Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1« Operativni program EKP 2014-2020 MSP Sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje MSP 1.050.000,00 četrto odpiranje: 15. 5. 2019 12. 12. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda Program razvoja podeželja 2014-2020 Gozdarstvo Podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v zasebni in javni lasti. 700.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 4. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Gradnja, rekonstrukcija in priprava gozdnih vlak. Namen razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma; agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti. 3.000.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 9. 5. 2016
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 usposabljanje Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja Delodajalci; Ciljne skupine brezposelnih: starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni), stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. 7.370.000,00 30. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev 17. 7. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« Operativni program EKP 2014-2020 raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije Podjetja in konzorciji podjetij 74.200.000,00 2. rok: 11. 5. 2018, 3. rok: 24. 9. 2019 3. 7. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 Operativni program EKP 2014-2020 daljinsko ogrevanje finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 8.000.000,00 Do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018; 1. rok - 03. 8. 2017 in nadalje vsak prvi delovni četrtek v mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018 3. 7. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019 Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje sofinanciranje stroškov aktivnosti krožnega zaposlovanja Šole 719.017,50 30. 6. 2019 10. 7. 2017
SPIRIT Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti spodbujanje naložb podjetij v RRI mikro, mala in srednje velika podjetja 17.075.000,00 2. rok: 12.9. 2018, 3. rok: 12.9. 2019 4. 8. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019 Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Delodajalci 50.000.000,00 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019 17. 8. 2017
Slovenski regionalno razvojni sklad Javni razpis za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi – PF 2017 Operativni program EKP 2014-2020 dodeljevanje posojil dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov upravičencev (v nadaljevanju: vlagatelj/upravičenec), ki so bili uspešni na razpisih za evropska sredstva in so prejeli pozitivno odločitev ter že imajo podpisano pogodbo o sofinanciranju pravne osebe, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država in/ali občina in/ali samoupravna narodna skupnost, nevladne organizacije, grozdi, ki so registrirani kot neprofitne pravne osebe, pravne osebe zasebnega in javnega prava, ki izkazujejo neprofitni status, javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja, samoupravne narodne skupnosti 5.000.000,00 do porabe razpoložljivih sredstev oz. najdlje do 15. 12. 2017 30. 8. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Operativni program EKP 2014-2020 Trajnostna mobilnost sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti občine z mestnimi območji 20.037.309,54 2. rok: 6. 3. 2018, morebitni 3. rok: 5. 6. 2018 2. 10. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za podukrep 6.3 Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij Operativni program EKP 2014-2020 kmetijstvo podpora namenjena ohranjanju in razvoju majhnih kmetij. nosilec kmetije, ki je vpisana v RKG 20.000.000,00 31. 1. 2018 23. 10. 2017
SPIRIT Slovenija Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) Operativni program EKP 2014-2020 Podjetništvo izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management,…) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. mikro, mala in srednje velika podjetja 1.500.000,00 22. 2. 2018 27. 10. 2017
SPIRIT Slovenija Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018« Operativni program EKP 2014-2020 mednarodni sejmi v tujini Uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji 1.900.000,00 Predvidena dva roka: 1. rok: 5. 1. 2018 in 2. rok: 15. 5. 2018 24. 11. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za podukrep 4.3 Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva OP ESPR 2014-2020 kmetijstvo in gozdarstvo podpora za naložbe v izvedbo agromelioracij na komasacijskih območjih 2.000.000,00 9. 3. 2018 28. 11. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje na delovnem mestu Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi delodajalci 2.600.000,00 30. 11. 2018 28. 11. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod) 7.298.199,90 23. 11. 2018: drugo odpiranje; 22. 11. 2019: tretje odpiranje 5. 12. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017) Operativni program EKP 2014-2020 trajnostna mobilnost sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti. občine 5.010.037,59 1. rok: 21. 3. 2018; 2. morebitni rok: 20. 6. 2018 23. 12.2017
Ministrstvo za kulturo Javni razpis za izbor operacij »Podpora novim kariernim perspektivam v obdobju 2018-2021« Operativni program EKP 2014-2020 zaposlovanje sofinanciranje zaposlitev na področju kulture javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost, registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin s področja umetnosti v Sloveniji. 1.995.000,00 31. 1. 2018 23. 12. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Javni razpis za izbor operacij "Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2018" Operativni program EKP 2014-2020 zaposlovanje čimprejšnja in ciljno usmerjena aktivacija mladih oseb na prehodu iz sistema izobraževanja v zaposlitev preko vključenih ustreznih vsebin praktičnega usposabljanja in zagotovljenega strokovnega vodstva za zagotovitev trajnejših učinkov vrtec, osnovna šola, glasbena šola, srednja šola, dijaški dom ali šola oziroma zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 1.589.760,00 23.01.2018 do 23:59 27. 12. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje Spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. Podjetja 8.811.250,00 od 15. 1. 2018 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 3. 2018 27. 12. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 2. javni razpis za podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 Operativni program razvoj podeželja 2014-2020 novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2017 kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba 700.000,00 26. 1. 2018 27. 12. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov Operativni program razvoj podeželja 2014-2020 trženje gozdarskih proizvodov naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo in gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike 6.000.000,00 16. 4. 2018 27. 12. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja OP ESPR 2014-2020 Ribiška pristanišča naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zaveti občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča 2.400.000,00 15. 3. 2018 27. 12. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, šolstvo in šport Javni razpis "Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov (TRL3-6)" Operativni program EKP 2014-2020 raziskovalni-razvojni projekti namenjen spodbujanju izvajanja raziskovalno-razvojnih projektov, ki povezujejo akademsko sfero in gospodarstvo ter združujejo znanja in kompetence za razvoj novih produktov, storitev in procesov ter za uporabo novih tehnologij na prednostnih področjih S4. konzorciji izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti 45.000.000,00 2. 3. 2018 do 12:00 5. 1. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za operacijo ureditev gozdne infrastrukture iz PRP 2014-2020 za leto 2017 Operativni program razvoj podeželja 2014-2020 gozdna infrastruktura Ureditev gozdne infrastrukture z namenom trajnostnega gospodarjenja z gozdovi lastnik gozda, agrarna skupnost 3.000.000,00 28. 2. 2018 18. 1. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Operativni program razvoj podeželja 2014-2020 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin upravičenci do podpore LAS ter člani LAS 1.500.000,00 02. 4.2018 do 23:59 18. 1. 2018