S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Aktualni razpisi

Seznam aktualnih razpisov programskega obdobja 2014-2020

Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Organ upravljanja transnacionalnega programa Interreg DANUBE Drugi razpis program Interreg DANUBE (1) prenos tehnologij, razvoj kompetenc, (2) upravljanje voda, naravna in kulturna dediščina, eko-koridorji, upravljanje s tveganji (3) promet in energija. Oblikovanje politik in inovacij preko razvoja ter izvajanja transnacionalnih orodij ter storitev na območju Podonavja javne in zasebne ustanove ter mednarodne organizacije Razpisana vrednost 59,9 mio EUR (50,8 mio ERDF + 4,5 mio IPA + 4,6 mio ENI) 6. 6. 2017 9. 5. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev Operativni program EKP 2014-2020 socialno partnerstvo krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev za učinkovitejše sodelovanje pri pripravi in izvajanju politik in pristopov, povezanih zlasti s trgom dela in vseživljenjskim učenjem ter zagotavljanjem pravne varnosti aktivnega prebivalstva. organizacije socialnih partnerjev 6.000.000,00 5. 6. 2017 do 12. ure 8. 5. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Javni razpis za podukrep 6.1 Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2017 Operativni program Razvoj podeželja 2014-2020 kmetijsko gospodarstvo in kmetijske dejavnosti podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti kmetje 14.000.000,00 27. 6. 2017 3. 5. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Mobilnost slovenskih visokošolskih učiteljev 2017-2018 Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje Spodbuditi sodelovanje in povezovanje slovenskih visokošolskih zavodov s partnerji v mednarodnem prostoru, kar naj bi vodilo k večji odprtosti slovenskega visokega šolstva. Visokošolski zavodi 1.821.648,98 5. 6. 2017 do 13:00 3. 5. 2017
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov Operativni program EKP 2014-2020 Romski centri sofinanciranje projektov vzpostavitve in delovanja večnamenskih romskih centrov pravna oseba zasebnega ali javnega prava v sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje 1.680.000,00 6. 6. 2017 do 09:00 22. 4. 2017
Program Interreg Območje Alp 3. razpis programa Interreg Območje Alp Program Interreg Območje Alp Alpe in okolica podpora inovativnosti, javne storitve, naravni in kulturni viri, zmanjševanje emisij CO2, upravljanje, Evropsko teritorialno sodelovanje, transnacionalno sodelovanje javne in zasebne ustanove in podjetja 27000000 28. 6. 2017 13. 4. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja v lasti države v letih 2017, 2018 in 2019 Operativni program EKP 2014-2020 energetske prenove stavb zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država, oziroma zanje pristojno resorno ministrstvo 14.117.647,00 2.rok -19. 6. 2017, 3.rok - 21. 8. 2017 in skrajni rok 23. 10. 2017 9. 4. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Povabilo k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja v letih 2017, 2018 in 2019 Operativni program EKP 2014-2020 energetska prenova stavb zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja, ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje osebe ožjega javnega sektorja 7.647.059,00 2. rok -19. 6. 2017, 3. rok 21. 8. 2017, 4. rok 23. 10. 2017 in skrajni rok 18. 12. 2017 9. 4. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo "Spodbude za trajno zaposlovanje mladih" Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter smo vam jih predlagali za vključitev. Delodajalci 27.700.000,00 12. 4. 2017 od 10.00 in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45 5. 4. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Javni razpis - Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016 – 2018 Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje povezovanje visokošolskih zavodov z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem oz. regionalnem okolju ter izvajanje inovativnih prožnih oblik učenja za razvoj kompetenc in praktičnih izkušenj študentov. Visokošolski zavodi 2.116.114,00 2. rok: 25. 10. 2017 do 16. ure 31. 3. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2017 Operativni program Razvoj podeželja 2014-2020 Lesarstvo intenziviranje gospodarjenja z gozdovi, profesionalizacijo dela v gozdovih, zmanjšanje števila delovnih nesreč pri delu v gozdu in ustvarili nova delovna mesta lastnik oziroma zakupnik gozda, pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ni lastnik oziroma zakupnik gozda, če ima v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti registrirano dejavnost pod šifro 02.200, sečnja oziroma 02.400 - storitev za gozdarstvo, agrarna skupnost v skladu z ZAgrS, katere člani imajo v solastnini oziroma v skupni lastnini gozdno zemljišče 5.000.000,00 19. 6. 2017 29. 3. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2017 in 2018 Operativni program EKP 2014-2020 Energetske prenove sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin Občine 17.647.059,00 tretji rok 12. 6. 2017, četrti rok 18. 9. 2017 in skrajni rok 16. 10. 2017 27. 3. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših objektov za proizvodnjo električne energije iz vetrnih elektrarn in malih hidroelektrarn Operativni program EKP 2014-2020 Energetika dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne in vodne energije. gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 4.000.000,00 Prvi rok 28. 9. 2017 in drugi rok 26. 1. 2018 27. 3. 2017
Organ upravljanja medregionalnega programa Interreg Europe Tretji razpis medregionalnega programa Interreg Europe program Interreg Europe (1) Raziskave, tehnološki razvoj in inovacije, (2) Konkurenčnost MSP, (3) Nizkoogljično gospodarstvo, (4) Okolje in učinkovita raba virov. zbiranje, analiziranje, razširjanje in prenos izkušenj in dobrih praks pri oblikovanju in izvajanju javnih politik javne institucije in druge osebe javnega prava, zasebne neprofitne organizacije. 145000000,00 30. 6. 2017 1. 3. 2017
SPIRIT Javni razpis za sofinanciranje aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini v letu 2017 Operativni program EKP 2014-2020 Sofinanciranje poslovnih dogodkov v tujini v letu 2017 Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe podjetij na mednarodnih poslovnih dogodkih v tujini podjetjem povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetij s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije podjetij mikro, mala in srednja podjetja ki želijo svoje poslovanje diverzificirati na tuje trge oziroma širiti obstoječe dejavnosti na tujih trgih 500.000,00 2. odpiranje 12.6.2017 28. 2. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, šolstvo Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. dijaki 3.600.000,00 EUR 15. 6. 2017 - 20. 9. 2017 26. 1. 201
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pravne osebe, ki so velika podjetja Razvoj podeželja 2014-2020 Predelava in trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov zadruga; zavod; gospodarska družba ali gospodarsko interesno združenje 15.000.000,00 13. 6. 2017 30. 12. 2016
SPIRIT Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1« Operativni program EKP 2014-2020 MSP Sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje MSP 1.050.000,00 tretje odpiranje: 15. 5. 2018 četrto odpiranje: 15. 5. 2019 12. 12. 2016
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2016 do 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Obnovljivi viri energije Finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (DO OVE) in mikro sisteme DO OVE Gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 8.000.000,00 Roki za oddajo vlog na naslednja odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu: marcu, juniju, septembru in decembru. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 7. 6. 2018. 15. 11. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda Program razvoja podeželja 2014-2020 Gozdarstvo Podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v zasebni in javni lasti. 700.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 4. 7. 2016
SPIRIT Javni razpis za sofinanciranje tržnih raziskav na tujih trgih v letih 2016 in 2017 Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Internacionalizacija in tuje neposredne investicije Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na nov tuj trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajšajo odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran tuj trg ter znižuje vstopne stroške. Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji, ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo v Republiki Sloveniji 500.000,00 3. odpiranje 2. 6. 2017 do 13.00 ure 4. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Gradnja, rekonstrukcija in priprava gozdnih vlak. Namen razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma; agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti. 3.000.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 9. 5. 2016
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 usposabljanje Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja Ciljne skupine brezposelnih: starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni), stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. 8.700.000,00 31. 5. 2017 oziroma do porabe sredstev 25. 3. 2016
SPIRIT Javni razpis »Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017« Operativni program EKP 2014-2020 mednarodni sejmi sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2017 Mikro, mala in srednja podjetja 1.000.000,00 13. 6. 2017 12. 5. 2017