S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Kohezija do 2013 English

Za povečavo in pomanjšavo elementov uporabljajte tipki CTRL+ ali CTRL-.

Razpisovalec Naziv razpisa EU program Področje Namen Upravičenec Razpisana vrednost Rok za prijave Datum objave
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije Javni razpis za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I. Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 Izobraževanje, šolstvo povečati vključenost v vseživljenjsko učenje ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja Posamezniki, ki so pred programom imeli zaključeno največ srednjo poklicno izobrazbo ali manj in/ali ki bodo pred oddajo vloge zaključili izobraževalni program 6.675.453,74 do porabe sredstev oziroma do 7. 9. 2018 23. 6. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo "Spodbude za trajno zaposlovanje mladih" Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Delodajalci lahko pridobite subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter smo vam jih predlagali za vključitev. Delodajalci 27.700.000,00 12. 4. 2017 od 10.00 in najdalje do 31. 7. 2019 do 14.45 5. 4. 2017
SPIRIT Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 1« Operativni program EKP 2014-2020 MSP Sofinanciranje izdelave študije izvedljivosti za tista mikro, mala in srednje velika podjetja (MSP), ki so po predložitvi predloga projekta na razpis za fazo 1 SME Instrumenta v okviru Obzorja 2020 od Evropske komisije prejela certifikat »Pečat odličnosti« (»Seal of Excellence«), vendar zaradi porabe razpoložljivih sredstev v okviru Obzorja 2020 niso prišla v izbor za sofinanciranje MSP 1.050.000,00 četrto odpiranje: 15. 5. 2019 12. 12. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. Javni razpis za podukrep 8.4 - Dela za odpravo škode in obnovo gozda Program razvoja podeželja 2014-2020 Gozdarstvo Podpora za dela za odpravo škode in obnovo gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Fizične in pravne osebe, ki so lastniki gozdov v zasebni in javni lasti. 700.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 4. 7. 2016
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Prvi javni razpis za operacijo Ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov iz PRP 2014-2020 Program razvoja podeželja 2014-2020 Gradnja, rekonstrukcija in priprava gozdnih vlak. Namen razpisa je podpora za naložbe v gradnjo, rekonstrukcijo in pripravo gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov, poškodovanih zaradi naravne nesreče žledu med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. lastnik gozda, v katerem se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma;lastnik gozda, ki ima za ureditev gozdne vlake pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč, na katerih se izvede ureditev gozdne vlake, potrebne za izvedbo sanacije gozdov zaradi žledoloma; agrarna skupnost v skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZAgrS), če se izvede ureditev gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov zaradi žledoloma, na zemljiščih, ki so v solastnini oziroma skupni lastnini članov agrarne skupnosti. 3.000.000,00 do objave zaključka na spletnih straneh 9. 5. 2016
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo za usposabljanje na delovnem mestu Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 usposabljanje Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja Delodajalci; Ciljne skupine brezposelnih: starejši od 50 let in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece, stari 30 let in več in prijavljeni med brezposelnimi najmanj 12 mesecev (dolgotrajno brezposelni), stari 30 let in več, imajo končano ali nedokončano osnovno šolo (ISCED 2) in so prijavljeni med brezposelnimi najmanj 3 mesece. 7.370.000,00 30. 11. 2018 oziroma do porabe sredstev 17. 7. 2016
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2« Operativni program EKP 2014-2020 raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije Podjetja in konzorciji podjetij 74.200.000,00 2. rok: 11. 5. 2018, 3. rok: 24. 9. 2019 3. 7. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije za obdobje 2017 do 2020 Operativni program EKP 2014-2020 daljinsko ogrevanje finančne spodbude, namenjene za naložbe v nove sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire (v nadaljevanju: DO OVE) in mikro sisteme DO OVE gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah 8.000.000,00 Do porabe sredstev oz. najkasneje do 07. 06. 2018; 1. rok - 03. 8. 2017 in nadalje vsak prvi delovni četrtek v mesecu: oktobru 2017, februarju in juniju 2018 3. 7. 2017
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Javni razpis za sodelovanje srednjih poklicnih in strokovnih šol v programu Dvig poklicnih kompetenc učiteljev v letih od 2017 do 2019 Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje sofinanciranje stroškov aktivnosti krožnega zaposlovanja Šole 719.017,50 30. 6. 2019 10. 7. 2017
SPIRIT Javni razpis »DOPOLNJEVANJE SME INSTRUMENTA - Faza 2« Operativni program izvajanja EKP 2014-2020 raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti spodbujanje naložb podjetij v RRI mikro, mala in srednje velika podjetja 17.075.000,00 2. rok: 12.9. 2018, 3. rok: 12.9. 2019 4. 8. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Javno povabilo Zaposli.me 2017/2019 Operativni program EKP 2014-2020 Zaposlovanje Subvencija od 5.000 do 7.000 EUR. Za najmanj 12-mesečno zaposlitev brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Delodajalci 50.000.000,00 do porabe sredstev oziroma najkasneje do 31. 7. 2019 17. 8. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti Operativni program EKP 2014-2020 Trajnostna mobilnost sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti občine z mestnimi območji 20.037.309,54 morebitni 3. rok: 5. 7. 2018 2. 10. 2017
SPIRIT Slovenija Javni razpis »Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini - 2018« Operativni program EKP 2014-2020 mednarodni sejmi v tujini Uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. mikro, mala in srednje velika podjetja registrirana v Republiki Sloveniji 1.900.000,00 2. rok: 15. 5. 2018 24. 11. 2017
Zavod RS za zaposlovanje Usposabljanje na delovnem mestu – mladi 2017/2018 Operativni program EKP 2014-2020 Usposabljanje na delovnem mestu Usposabljanje na delovnem mestu in povračilo upravičenih stroškov usposabljanja za brezposelne, mlajše od 30 let, ki so najmanj 3 mesece prijavljeni med brezposelnimi delodajalci 2.600.000,00 30. 11. 2018 28. 11. 2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Po kreativni poti do znanja 2017 - 2020 Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo, negospodarstvo), izvajanje modelov odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in gospodarstvom ter družbenim okoljem visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji (univerza ali samostojni visokošolski zavod) 7.298.199,90 23. 11. 2018: drugo odpiranje; 22. 11. 2019: tretje odpiranje 5. 12. 2017
Ministrstvo za infrastrukturo Javni razpis za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti – vozlišč P+R (JR-UTM_P+R/2017) Operativni program EKP 2014-2020 trajnostna mobilnost sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti. občine 5.010.037,59 2. morebitni rok: 20. 6. 2018 23. 12.2017
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Javno povabilo - podpora podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih ter krepitvi njihovih kompetenc Operativni program EKP 2014-2020 Izobraževanje Spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti. Podjetja 8.811.250,00 od 15. 1. 2018 do porabe sredstev oziroma najpozneje do 30. 3. 2018 27. 12. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov Operativni program razvoj podeželja 2014-2020 trženje gozdarskih proizvodov naložbe v dejavnost obdelave okroglega lesa pred industrijsko predelavo lesa in dejavnosti prve predelave lesa majhnega obsega, ki diverzificira proizvodnjo upravičencev kmetije z registrirano dopolnilno dejavnostjo in gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike posameznike 6.000.000,00 16. 4. 2018 27. 12. 2017
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 3. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine Operativni program razvoj podeželja 2014-2020 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin upravičenci do podpore LAS ter člani LAS 1.500.000,00 02. 4.2018 do 23:59 18. 1. 2018
Ministrstvo za javno upravo Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3« Operativni program EKP 2014-2020 gradnja odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije »GOŠO 3 sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij, ki bodo gospodinjstvom omogočala širokopasovni dostop s prenosno hitrostjo najmanj 100 Mb/s in elektronske komunikacijske storitve preko teh omrežij na območjih belih lis prijavitelji, ki so registrirani kot operaterji elektronskih komunikacij 18.495.600,00 9. 4. 2018 do 12:00 29. 1. 2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019 Operativni program EKP 2014-2020 štipendije štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2018/2019 do izteka izobraževalnega programa dijaki deficitarnih poklicev 3.600.000,00 od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018 31. 1. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. javni razpis razpis za podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij Operativni program EKP 2014-2020 inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti partnerstvo do 5.000.000,00 25. 5. 2018 14. 2. 2018
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1. javni razpis za podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam Operativni program EKP 2014-2020 blažitev podnebnih sprememb Trajnostna raba tal kmetijskih zemljišč, Trajnostno varstvo rastlin, Blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe na kmetijskem gospodarstvu, Kmetijstvo kot podpora naravovarstva oziroma ohranjanje biotske raznovrstnosti preko ustreznega načina kmetovanja, Gospodarjenje z naravovarstveno pomembnimi travišči, Okoljsko učinkovita kmetijska pridelava na vodovarstvenih območjih in drugo. partnerstvo do 3.000.000,00 25. 5. 2018 14. 2. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo »Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2018, 2019 in 2020 (JOB_2018)« Operativni program EKP 2014-2020 energetska prenova stavb celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin občine 17.647.059,00 2. rok: 16. 4. 2018, 3.rok: 14. 5. 2018, 4. rok: 17. 9. 2018 in skrajni rok: 12. 11. 2018 27. 2. 2018
SPIRIT Slovenija Javni razpis »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 - 2019« Operativni program EKP 2014-2020 nastop na tujih trgih Spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. mala in srednja podjetja 1.699.997,95 9. 5. 2018 9. 3. 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Javni razpis za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji Operativni program EKP 2014-2020 turizem Spodbujanje razvoja in krepitev promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij v Sloveniji, s poudarkom na pospeševanju digitalne promocije na tujih trgih. zasebni zavod, javni zavod, javni gospodarski zavod, občine (v primeru, ko je vodilna destinacija zgolj ena občina in aktivno izvaja naloge nosilca/upravljanja turizma v vodilni destinaciji), lokalne turistične organizacije, regionalne razvojne agencije in druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma 4.600.000,00 1. rok: 9. 4. 2018 in 2.rok: 11. 6. 2018 12. 3. 2018
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2018 Operativni program EKP 2014-2020 Inovativno podjetništvo Sofinanciranje (subvencije) zagona inovativnih podjetij, razvoja MVP (minimum viable product) in lansiranja tržnih produktov na trg podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu med 1. 1. 2017 in 15. 3. 2018 2.160.000,00 20. 4. 2018 do 23:55 28. 3 2018
Organ upravljanja transnacionalnega programa INTERREG ADRION 2014-2020 2. razpis programa Interreg ADRION; prednostna os 2 - turizem in okolje Interreg ADRION 2014 - 2020 turizem in okolje Javne organizacije, nevladne organizacije, mala in srednja podjejta. V partnerstvih je močno zaželeno tudi sodelovanje javnih ustanov z močno strateško vlogo pri načrtovanju in izvajanju javnih politik. 34.300.000,00 26.6.2018 26.3.2018
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov 2018 (JR 253) Operativni program EKP 2014-2020 Kompetenčni centri sofinanciranje vzpostavitve in delovanja 10 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru posamezne gospodarske panoge/področja uporabe S4 in/ali posameznih verig in/ali mrež vrednosti znotraj njih, ki bodo zviševala usposobljenost zaposlenih v podjetjih partnerstva partnerstva, ki jih sestavljajo panožna podjetja ter drugi partnerji 900.000,00 30. 4. 2018 30. 3. 2018
Ministrstvo za zdravje Izvedba pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi Operativni program EKP 2014-2020 Dolgotrajna oskrba sofinanciranje treh pilotnih projektov, ki bodo testirali nove integrirane rešitve na področju dolgotrajne oskrbe za osebe, starejše od 18 let, ki so trajno odvisne od tuje pomoči. Prijavitelj je poslovodeči konzorcijski partner, ki se za potrebe tega razpisa poveže s konzorcijskimi partnerji. Prijavitelj je lahko izvajalec socialnovarstvenih storitev pomoči družini na domu ali izvajalec patronažnega varstva, ki je del javne mreže. 6.100.000,00 14. 5. 2018 18. 4. 2018