S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Tukaj smo za vas

 

mag. Josip Mihalic

Direktor Urada za kohezijsko politiko

Urad za kohezijsko politiko

V Uradu za kohezijsko politiko smo odgovorni za učinkovito in pravilno upravljanje izvajanja enega od ciljev evropske kohezijske politike, tj. cilj naložbe za rast in delovna mesta v Sloveniji. Skrbimo za vzpostavitev sistema izvajanja, pripravo in usklajevanje izvedbenih dokumentov na tem področju. Na podlagi vlog, ki jih pripravljajo ministrstva in Združenje mestnih občin Slovenije kot posredniški organi, odločamo o sofinanciranju posameznih javnih razpisov, projektov ali programov.

Sodelujemo pri pogajanjih za oblikovanje zakonodajnega okvira ter pri pripravi in usklajevanju programskih dokumentov za programsko obdobje. Usklajujemo tudi pripravo letnih poročil o izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike med letoma 2014 in 2020 za Evropsko komisijo. Usmerjamo delo odbora za spremljanje in pripravljamo gradiva za spremljanje kakovosti izvajanja operativnega programa. Spremljamo in nadziramo izvajanje kohezijske politike po ministrstvih, vladnih službah in drugih organih, vključenih v izvajanje. Z namenom ustreznega in poenotenega delovanja izdajamo navodila za uresničevanje te politike. Zagotavljamo ustrezno informacijsko podporo za izvajanje evropske kohezijske politike. Sodelujemo pri vzpostavitvi in delovanju elektronskega sistema za prenos podatkov med informacijskimi sistemi, ki podpirajo izvajanje evropske kohezijske politike (e-MA, MFRAC in e-CA) in so potrebni za spremljanje, vrednotenje, finančno upravljanje, preverjanje izvajanja projektov in nadzor nad njim. Skrbimo za nemoteno delovanje infrastrukture, na podlagi katere deluje informacijski sistem e-MA. Pripravljamo redna poročila o koriščenju sredstev evropske kohezijske politike, ki so poslana vladi in pristojnemu odboru Državnega zbora. Načrtujemo pa tudi že izvajanje programskega obdobja 2021-2027 in Instrumenta za okrevanje in odpornost.

Puško lahko v koruzo vržem tudi jutri.

mag. Petra Potrpin Bertole

Vodja Službe organa upravljanja

Služba Organa upravljanja

Služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pri izvajanju evropske kohezijske politike deluje kot organ upravljanja Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Evropskega socialnega sklada (ESS) in Kohezijskega sklada (KS), vzpostavljenih za doseganje cilja naložbe za rast in delovna mesta. Slovenija zaveze za doseganje tega cilja opredeljuje v Operativnem programu za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014­–2020. Načrtujemo pa tudi že izvajanje programskega obdobja 2021-2027.

V Sloveniji je za izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov odgovoren minister, pristojen za strateške projekte, razvoj in kohezijo, aktivnosti organa upravljanja pa vodi direktor Urada za kohezijsko politiko, ki je neposredno odgovoren ministru. V Službi organa upravljanja izvajamo naloge splošnega upravljanja za uresničevanje ciljev evropske kohezijske politike, ki izhajajo iz veljavnega pravnega reda Evropske unije. Spremljamo sistem upravljanja in nadzora ter redno poročamo Evropski komisiji in drugim deležnikom. Skrbimo za finančno upravljanje, usklajujemo in spremljamo nacionalne in evropske revizije .. Pripravljamo spremembe in dopolnitve programskih dokumentov, ki se nanašajo na upravljanje sredstev evropske kohezijske politike ter gradiva za seje Odbora za spremljanje izvajanja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, pripravljamo vladna gradiva, smo upravičenec za sredstva tehnične podpore, pripravljamo ter skrbimo za ažurno komuniciranje vsebin izvajanja evropske kohezijske politike.

Sodelovanje je ključ, ki odklepa vrata v perspektivnejšo skupno prihodnost.

mag. Nina Seljak

Direktorica Urada za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme

Urad za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme

Namen našega Urada je ustvarjanje konstruktivnega sodelovanja evropskih držav in regij, ki z vključujočim pristopom zmanjšujejo medsebojne gospodarske in socialne razlike, hkrati pa prevzemajo prostorsko in politično odgovornost z zavezanostjo k soustvarjanju skupne pozitivne vizije za trajnostno Evropo. Le pametna, zelena in bolj povezana Evropa lahko svojim državljanom namreč omogoča zaželeno blaginjo, ki hkrati temelji na podnebnemu nevtralnemu gospodarstvu.

Za učinkovito uresničevanje skupnega cilja izvajamo naloge nacionalnega organa na področju evropskega teritorialnega sodelovanja in naloge upravljanja treh od štirih čezmejnih programov (SI-HR, SI-AT, SI-HU). Ti t. i. Interreg programi krepijo institucionalno čezmejno in regionalno sodelovanje, tako na notranjih, kot tudi zunanjih mejah Evropske unije. Vzpostavljeni medregionalni in transnacionalni programi so oblikovani v okviru evropske kohezijske politike in sofinancirani s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zunanjih meja EU se naš Urad dotakne tudi z izvajanjem edinstvenih instrumentov Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma, saj gre pri tem za sodelovanje Slovenije z državami donatoricami: Norveško, Islandijo in Lihtenštajnom. S krepitvijo dvostranskih odnosov med državami donatoricami in državami upravičenkami se zmanjšuje gospodarske in socialne razlike ter prispeva k zeleni, konkurenčni in vključujoči Evropi.

Evropsko teritorialno sodelovanje je bilo ne dolgo nazaj iz zagotavljanja finančnih virov razširjeno celo na evropske makroregije. Njihov osnovni namen je združevanje političnih ciljev in medinstitucionalnih ambicij vseh držav in regij, ki jih obsega posamezna makroregionalna strategija ter s tem predstavlja temelj za resnično poenoteno, konkurenčno in močno Evropo. Povečujejo domet trajnostnih rešitev, gradijo medsektorske mostove in povečujejo skladnost med dnevnimi redi na vseh političnih in upravnih ravneh. V omenjene sveže in ambiciozne platforme sodelovanja za skupno prihodnost je naš Urad vključen preko vodilne vloge strateškega projekta EUSAIR Facility Point pri sooblikovanju vizije prihodnosti ob jadranskem in jonskem morju in njunih zaledjih, hkrati pa ima s tem pomemben doprinos tudi k procesu širitve EU na Zahodni Balkan.

Pri naših prizadevanjih sledimo zavedanju, da lahko naš skupni evropski prostor oblikujemo na način, da kar najbolje zaživi v svojem potencialu, le z roko v roki.

Z vztrajnostjo, odgovornostjo in sprotnim učenjem krepimo odpornost in uspešno dosegamo cilje.

mag. Nataša Kobe Logonder

Vodja Sektorja za razvoj in mednarodno sodelovanje

Sektor za razvoj in mednarodno sodelovanje

Usklajujemo in spremljamo izvajanje Strategije razvoja Slovenije 2030 ter skrbimo za usklajenost nacionalnih dokumentov razvojnega načrtovanja z razvojnimi dokumenti Evropske unije in drugih mednarodnih organizacij. S spremljanjem uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja v okviru Agende za trajnostni razvoj do leta 2030 skrbimo za večjo skladnost domačih in mednarodnih razvojnih ciljev. Sodelujemo z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in Odborom regij na področju vsebin evropske kohezijske politike ter drugimi relevantnimi mednarodnimi institucijami.

Na nacionalni ravni skrbimo za celovitost razvojnih politik in načrtujemo vzpostavitev sistema za skladnost finančnih in vsebinskih okvirov. Pripravljamo vladna izhodišča in druga gradiva, ki jih vodstvo potrebuje za udeležbo na zasedanjih Sveta EU za splošne zadeve v sestavi ministrov za kohezijsko politiko, dvostranskih in večstranskih dogodkih s področja razvoja in evropske kohezijske politike. Prizadevamo si za vzpostavitev boljših mehanizmov horizontalnega in večnivojskega sodelovanja in načrtovanja, povezovanja vsebin ter razumevanja presečnih tematik. Sodelujemo pri aktivnostih, povezanih s pripravami Slovenije na predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

Z namenom pridobivanja mednarodnih izkušenj, znanja in prenosa primerov dobrih praks sodelujemo v projektih programa Interreg Europe na področju krožnega gospodarstva (Symbi) in finančnih instrumentov za spodbujanje inovacij v malih in srednjih podjetjih (Innova-FI).

Stojimo na ramenih prednikov, da vidimo dlje.

Gorazd Jenko

Vodja Sektorja za koordinacijo pametne specializacije

Sektor za koordinacijo pametne specializacije

Usklajujemo izvajanje in prenovo Slovenske strategije pametne specializacije (S4), ki jo je Evropa sprejela kot enega izmed temeljev izvajanja evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 na področju znanosti, inovacij pa tudi gospodarstva in razvoja človeških virov. Evropska komisija v obdobju 2021-2027 ne spreminja strateških podlaga na tem področju in S4 ostaja podlaga za dodeljevanje sredstev tudi v tem programskem obdobju.

S4 je opredelila nacionalne strateške razvojne prioritete in niše, ki so podprte s ciljanim, celovitim in prilagojenim svežnjem ukrepov osredotočenim na področja, na katerih ima Slovenija znanje, kapacitete in kompetence ter inovacijske zmogljivosti. Slovenija je z izvajanjem S4 uvedla nov model razvojnega sodelovanja med ključnimi inovacijskimi deležniki in se uspela bistveno bolje integrirati v evropske in mednarodne razvojno-inovacijske mreže, platforme in konzorcije. Izvajanje S4 tako predstavlja enega izmed ključnih orodij za krepitev in nadgradnjo slovenskega inovacijskega ekosistema. Naša naloga je, da vsebinsko in operativno usmerjamo aktivnosti za izvedbo in prenovo S4, tako znotraj organa kot tudi medresorsko in mednarodno. Sodelujemo z devetimi strateškimi razvojno-inovacijskimi partnerstvi, ki so neposredno nastala pri oblikovanju S4. Na mednarodni ravni spodbujamo mednarodno povezovanje pri izvajanju S4.

Ne bojim se poraza, bojim se povprečnosti.

Klavdija Operčkal

Vodja Sektorja za komuniciranje

Sektor za komuniciranje

V Sektorju za komuniciranje zagotavljamo strateško načrtovanje komuniciranja in promocij evropske kohezijske politike ter nudimo strokovno-tehnično pomoč pri pripravi in izvedbi komunikacijskih aktivnosti.

Vodimo in usklajujemo komunikacijske in promocijske projekte, načrtujemo in upravljamo projekte spletnega in digitalnega komuniciranja v povezavi s komunikacijskimi projekti in promocijsko-informativnimi kampanjami za potrebe evropske kohezijske politike v Sloveniji. Pripravljamo usmeritve za komuniciranje in izvedbo promocijskih aktivnosti upravičencev evropske kohezijske politike. Obveščamo javnost in medije o delu in odločitvah organa upravljanja, pripravljamo sporočila za javnost, zagotavljamo odgovore na vprašanja novinarjev, partnerjev in splošne javnosti o evropski kohezijski politiki. Načrtujemo in upravljamo vsebine na spletnem mestu eu-skladi.si ter na pripadajočih družbenih omrežjih. Skrbimo za razvoj in upravljanje celostne grafične podobe evropske kohezijske politike v Sloveniji ter za pravilno uporabo znamke in njenih elementov. Urejamo in izdajamo mesečni informator Vizija kohezija ter skrbimo za ažurno vsebinsko odzivnost virtualne kohezijske svetovalke Eme.