S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?
Domov  /  Skladi  /  Črpanje evropskih sredstev  /  Podatki o črpanju

Podatki o črpanju

Akcije dokumenta

Kohezijska politika v RS Sloveniji

Slovenija je v obdobju 2007-2013 upravičena do sredstev kohezijske politike iz naslova cilja konvergenca. Tako ima 4,2 mrd EUR evropskih sredstev, ki jih je treba porabiti do konca leta 2015 (gre za skrajne roke, ko je potrebno Evropski Komisiji posredovati dokazila o  nastanku upravičenih javnih izdatkov). Slovenija evropska sredstva usmerja predvsem v dejavnosti, ki bodo pospešile družbeno ekonomski razvoj in prispevale k zmanjšanju regionalnih razlik. Tako se izvajajo projekti na področju teritorialnega sodelovanja, spodbujanja trajnostnega razvoja, visoke stopnje zaposljivosti ter razvoja zaostalih evropskih regij, podeželja in mestnih okolij.

Z razpoložljivimi sredstvi Slovenija, upoštevajoč Strategijo razvoja Slovenije in Program reform za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji, prednostno financira razvojno investicijske prioritete Državnega razvojnega programa. Poseben poudarek je namenjen uresničevanju lizbonskih ciljev, t.j. spodbujanju gospodarske rasti in ustvarjanju delovnih mest, za katere se je Slovenija zavezala nameniti 60-65 % izdatkov.

Na podlagi sprejetega in z EU usklajenega Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007-2013 (NSRO), ki opredeljuje generalno strategijo države članice za doseganje hitrejše konvergence, je Slovenija pripravila tri operativne programe, ki predstavljajo programsko podlago za črpanje sredstev:

V luči spremenjenih družbeno-ekonomskih razmer, ki jih je povzročila svetovna gospodarska in finančna kriza, ter učinkovitega odzivanja nanje smo pristopili k pripravi predloga sprememb Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 ter izvedli ustrezne prerazporeditve sredstev v okviru posameznih razvojnih prioritet Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013.

Poleg navedenih operativnih programov Slovenija v finančnem obdobju 2007-2013 izvaja še operativne programe cilja »evropsko teritorialno sodelovanje« ESRR, kjer je na razpolago 104 mio EUR. Sodeluje v petih čezmejnih programih, in sicer z Avstrijo, Italijo, Madžarsko, Hrvaško ter v okviru Jadranske pobude.

V okviru transnacionalnega sodelovanja je Slovenija udeležena v 4 programih, in sicer Območje Alp, Srednja Evropa, Jugovzhodna Evropa ter Mediteran. V okviru medregionalnega sodelovanja pa prav tako v 4 programih, in sicer INTERREG IVC, INTERACT II, ESPON ter URBACT.

Navedeni dokumenti in ostali sprejeti izvedbeni dokumenti, kot je Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013 in Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013, predstavljajo osnovo za izvajanje kohezijske politike.

Izvajanje kohezijske politike v obdobju 2007-2013

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) kot organ upravljanja spremlja kumulativno izvajanje kohezijske politike v Sloveniji glede na: vrednost potrjenih instrumentov, vrednost potrjenih operacij, podpisanih pogodb, posredovanih zahtevkov za povračilo na organ za potrjevanje in vrednost avtoriziranih zahtevkov za povračilo na Evropsko komisijo.


Poročilo o črpanju na dan 31.03.2015

 

Operativni program je izvedbeni programski dokument NSRO-ja, ki podrobneje opredeljuje vsebino razvojnih prioritet in prednostnih usmeritev za njegovo izvajanje in ga potrdi Evropska komisija z odločbo. Cilje operativnega programa se dosega z izvajanjem operacij.

NSRO je dokument razvojnega načrtovanja, ki zagotavlja, da je pomoč skladov kohezijske politike usklajena s kohezijsko politiko in določa povezavo med prednostnimi nalogami EU na eni strani ter strateškimi in izvedbenimi dokumenti razvojnega načrtovanja na drugi strani. NSRO predstavlja podlago za pripravo operativnih programov v okviru skladov kohezijske politike.

Barvni ornament

Informacije o pridobivanju evropskih sredstev na spletni strani

Ali se vam zdi, da je na spletni strani dovolj informacij o pridobivanju evropskih sredstev?

  • informacij je preveč
  • informacij je ravno prav
  • informacije so pomankljive
  • informacij ni dovolj
Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana

RSS      Stik      Struktura strani