S piškotki izboljšujemo vašo uporabniško izkušnjo. Z uporabo naših storitev se strinjate z uporabo piškotkov. V redu Piškotki, ki jih uporabljamo Kaj so piškotki?

Slovenska strategija pametne specializacije

Omogočitveni pogoj za Cilj politike 1

Več o strategiji pametne specializacije si preberite tukaj

 

Slovenska strategija pametne specializacije - S4

S Slovensko strategijo pametne specializacije so bile opredeljene nacionalne strateške razvojne prioritete in niše, ki so v praksi podprte s ciljanim, celovitim in prilagojenim svežnjem ukrepov. Hkrati pa je Slovenija z izvajanjem S4 uvedla nov model razvojnega inovacijskega sodelovanja med ključnimi deležniki in se uspela bistveno bolje integrirati v evropske in mednarodne razvojno-inovacijske mreže, tematske platforme in konzorcije. Izvajanje S4 tako predstavlja enega izmed ključnih orodij za krepitev in nadgradnjo slovenskega inovacijskega ekosistema, hkrati pa vzpostavlja gospodarske razvojne grozde - Strateška razvojno inovacijska partnerstva.

Z izvajanjem S4 je Slovenija prenovila sveženj ukrepov za podporo inovacijam, od zagonskih faz podjetij in pobud, prek vseh stopenj tehnološke razvitost (TRL) do pilotov, demonstracijskih projektov in finančnih inštrumentov za komercializacijo. Tako se je utrdil celovit in koherenten paket ukrepov in instrumentov ter - v vsebinskem in časovnem smislu - dosegla boljša usklajenost resorjev in agencij pri izvajanju svojih politik.

S4 je bila v programskem obdobju 2014-2020 predhodni pogoj za sprostitev sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer na prednostni osi »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«.

Informacije o nastanku in izvajanju Slovenske strategije pametne specializacije so na voljo tukaj.

Prenova Slovenske strategije pametne specializacije 

S4 ostaja podlaga za izvajanje evropske kohezijske politike tudi v programskem obdobju 2021-2027. Evropski predpisi predvidevajo njeno prenovo in jo obravnavajo kot omogočitveni pogoj za Cilj politike 1 » Pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe«.

V Službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo že v prvi polovici leta 2020 pristopili k prenovi S4. Aktivnosti so bile usmerjene predvsem v prenovo nujno potrebnih analitičnih podlag in v proces podjetniškega odkrivanja (EDP).

Skupaj s ključnimi resorji, Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in Ministrstvom za javno upravo, in vsemi devetimi SRIP-i (strateška razvojno-inovacijska partnerstva) smo pripravili delovno gradivo, ki je rezultat procesa podjetniškega odkrivanja v obdobju september 2020 - februar 2021.

Nadaljnje osredotočenje oz. prečiščenje FP (fokusnih področij) in njihovih  PS (produktnih smeri) bo opravljeno na podlagi kvantificiranih utemeljitev tržnih potencialov, ki jih za predlagana FP in PS pripravljajo SRIP-i, kot tudi na podlagi predlogov in utemeljitev iz javne razprave.

Spletne delavnice Slovenske strategije pametne specializacije uspešno zaključene - preko 900 udeležencev aktivno sodelovalo pri oblikovanju prenovljene S4 

V Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko smo v okviru procesa priprave prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije - S4 za programsko obdobje 2021-2027 v okviru procesa podjetniškega odkrivanja (v nadaljevanju EDP) organizirali spletne delavnice po prednostnih področjih uporabe S4.

V obdobju od 26. marca do 19. aprila 2021 se je zvrstilo 10 delavnic. Na uvodni delavnici smo predstavili sam proces prenove Slovenske strategije pametne specializacije ter relevantne strokovne in programske podlage Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Sledilo je devet domenskih ali področnih spletnih delavnic, na katerih smo s koordinatorji in upravičenci Strateških razvojnih inovacijskih partnerstev (SRIP) predstavili sam proces in namen delavnic, predstavniki SRIP-ov pa konkretne predloge novih fokusnih področij in produktnih smeri vsake od domen, ki so plod predhodnih faz EDP. V najavljenih razpravah, kot tudi v odprtem delu z diskusijo, so imeli udeleženci dogodkov možnost predstaviti svoje videnje posameznih domen, fokusnih področij in produktnih smeri, prav tako pa so lahko predlagali tudi nove.

Na dogodkih je sodelovalo preko 900 udeležencev iz različnih podjetij, javnih in zasebnih zavodov, zbornic in združenj, državnih institucij ter drugih zainteresiranih deležnikov. Za vse, ki ste zamudili posamezno spletno delavnico, pa vas zanima, kako so potekale in kaj je bilo ugotovljeno, vas vabimo, da si jih ogledate na našem YouTube kanalu (TUKAJ). 

Tukaj lahko najdete tudi vse predstavitve s posnetkom delavnice:

Uvodna predstavitev: 26. 3. 2021 (PredstavitvePosnetek)

Materiali kot končni produkti: 29. 3. 2021 (PredstavitvePosnetek)

Mobilnost: 31. 3. 2021 (PredstavitvePosnetek)

Zdravje - Medicina: 2. 4. 2021 (PredstavitvePosnetek)

Tovarne prihodnosti: 7. 4. 2021 (PredstavitvePosnetek)

Trajnostni turizem: 9. 4. 2021 (PredstavitvePosnetek)

Trajnostna pridelava hrane: 12. 4. 2021 (PredstavitvePosnetek)

Mreža za prehod v krožno gospodarstvo: 14. 4. 2021 (PredstavitvePosnetek)

Pametne stavbe in dom z lesno verigo: 15. 4. 2021 (PredstavitvePosnetek)

Pametna mesta in skupnosti s horizontalno IKT mrežo: 19. 4. 2021 (PredstavitvePosnetek)

V objavljenem osnutku S5 za javno razpravo so vsebovana prednostna področja, ki so rezultat zaključenega procesa osredotočenja s pomočjo podjetniškega odkrivanja (Entrepreneurial Discovery Process), ki je potekal od julija 2020 do konca leta 2021 in je vključeval dogodke za najširšo zainteresirano javnost. Dodatno in vseskozi odprto - osredotočenje bo potekalo v procesu izvajanja S5 skozi upravljavski sistem, ki vključuje deležniške organizacije (SRIP) na področjih S5.

Ožja skupina državnih sekretarjev je 23.12.2021 obravnavala in potrdila osnutek nadgrajene Strategije pametne specializacije. Več o tem si preberite TUKAJ.

Ne glede na to, da smo z odprtimi delavnicami o predlaganih prednostnih področjih prenovljene S4 z njihovimi fokusnimi področji in produktnimi smermi zaključili, ste lahko zainteresirani deležniki vse do konca dne 2. 2. 2022 pošiljali svoje predloge, vprašanja in mnenja ter tako aktivno sodelovali pri oblikovanju prenovljene Slovenske strategije pametne specializacije. Za vse prispevke se zahvaljujemo. Dokument je bil po enomesečni javni objavi ustrezno nadgrajen z upoštevanjem predlogov in pripomb iz javne objave.

Tukaj je objavljena nova verzija S5, ki je bila 4.3.2022 poslana na Evropsko komisijo. Po prejemu pripomb Evropske komisije bomo poslano verzijo smiselno nadgradili.

Osnutek slovenske strategije trajnostne pametne specializacije S5, marec 2022

Priloga 1: POROČILO O URESNIČEVANJU RESOLUCIJE O RAZISKOVALNI IN INOVACIJSKI STRATEGIJI SLOVENIJE 2011–2020 do leta 2020

Priloga 2: OPIS PROCESA PODJETNIŠKEGA ODKRIVANJA (OSNUTEK)

Priloga 3: ŠTUDIJA O SLOVENSKEM PROSTORU ZNANJA

Priloga 4: STROKOVNA ANALIZA KOT PODLAGA ZA STRATEGIJO PAMETNE SPECIALIZACIJE (KONČNO POROČILO)

Priloga 5: RESOLUCIJA O ZNANSTVENORAZISKOVALNI IN INOVACIJSKI STRATEGIJI SLOVENIJE 2030 (PREDLOG)

Priloga 6: TABELA FP IN PS

Priloga 7: UTEMELJITVE PREDNOSTNIH PODROČIJ PAMETNE SPECIALIZACIJE (OSNUTEK)

Priloga 8: ANALIZA MEDNARODNEGA SODELOVANJA (OSNUTEK)

Priloga 9: KAZALNIKI USPEŠNOSTI IZVAJANJA S5 (OSNUTEK)